Bảng chính sách công nhận cổ đông đồng hưởng cho Nhà Mối Giới Quảng Cáo đạt doanh số  :

Cổ đông 15% Cổ đông 10% Cổ đông 7% Cổ đông 5% Cổ đông 3%
Doanh số 10.000 DTE  Doanh số 30.000 DTE Doanh số 50.000 DTE Doanh số 150.000 DTE Doanh số 300.000 DTE


- Chúng tôi sẽ có giấy chứng nhận cổ đông đồng hưởng 40% lợi nhuận và tham gia lễ công nhận do công ty tổ chức.

- Doanh thu sẽ công khai tại trang Datadex.club do chúng tôi xây dựng nhằm giúp các cổ đông theo dõi doanh thu và kiểm soát lợi nhuận. Datadex.club là nơi chúng tôi xây hệ thống kiểm toán thông qua bộ ví công khai tại đó . Trang Datadex.club sẽ đi vào hoạt động khi kết thúc chương trình  .
- Những thành viên đạt thành tích mới sẽ được chia đồng hưởng các thành tích đã từng được công nhận. Ví dụ : Khi bạn đạt thành tích 5% có nghĩa là bạn cùng lúc được đồng hưởng các mức trước đó là 15%,10%,7% và 5%.
- Các khách hàng của bạn khi tái quảng cáo hay bất cứ dịch vụ nào trên iChat bạn sẽ nhận 10% trên số DTE họ chi trả dịch vụ kể cả khi chương trình kết thúc.
- Chương trình Môi Giới Quảng Cáo nhằm xây dựng cộng đồng .Thời gian chương trình kéo dài 2 năm tính từ ngày 05/06/2021 nên sẽ chia lợi nhuận ngay sau đó . Chính sách áp dụng triết khấu 40% doanh số trực tiếp trên tất cả các gói quảng cáo hiện tại áp dụng cho tất cả người dùng có gói nổi bật tối thiểu .
- Thời gian chi trả lợi nhuận hàng tháng hoặc hàng quý theo điều khoản của cuộc họp cổ đông thường niên do Hội đồng cổ đông Datadex thống nhất.
- Danh sách cổ đông sẽ được chúng tôi công khai tại bảng dưới đây .

STT Cổ đông 15% Cổ đông 10% Cổ đông 7% Cổ đông 5% Cổ đông 3%
1          
2          
3          


Đội ngũ Datadex và iChat DEV trân trọng !