Bảng chính sách cổ đông đồng hưởng .

Cổ đông 5% Cổ đông 7% Cổ đông 9% Cổ đông 15%
Cùng đồng hưởng 5% lợi nhuận từ doanh thu hoàn thiện khi Savings kết thúc ( thời gian chia lợi nhuận tính từ lúc kết thúc chu kỳ Savings 17 Tháng).
VD : Cổ đông đạt điều kiện gồm A,B,C,D,E.
Nếu lợi nhuận dòng của dự án là 100tr khi đó cổ đông 5% sẽ cùng chia 5tr tức là mỗi cổ đông 1 tr.
Cùng đồng hưởng 7% lợi nhuận từ doanh thu hoàn thiện khi Savings kết thúc ( thời gian chia lợi nhuận tính từ lúc kết thúc chu kỳ Savings 17 Tháng).
VD : Cổ đông đạt điều kiện gồm A,B,C,D,E.
Nếu lợi nhuận dòng của dự án là 100tr khi đó cổ đông 7% sẽ cùng chia 7tr tức là mỗi cổ đông 1.4 tr.
Cùng đồng hưởng 9% lợi nhuận từ doanh thu hoàn thiện khi Savings kết thúc ( thời gian chia lợi nhuận tính từ lúc kết thúc chu kỳ Savings 17 Tháng).
VD : Cổ đông đạt điều kiện gồm A,B,C,D,E.
Nếu lợi nhuận dòng của dự án là 100tr khi đó cổ đông 9% sẽ cùng chia 9tr tức là mỗi cổ đông 1.8 tr.
Cùng đồng hưởng 15% lợi nhuận từ doanh thu hoàn thiện khi Savings kết thúc ( thời gian chia lợi nhuận tính từ lúc kết thúc chu kỳ Savings 17 Tháng).
VD : Cổ đông đạt điều kiện gồm A,B,C,D,E.
Nếu lợi nhuận dòng của dự án là 100tr khi đó cổ đông 15% sẽ cùng chia 15tr tức là mỗi cổ đông 3 tr.


- Chúng tôi sẽ có giấy mời khi thành viên đạt cổ đông và tham gia lễ công nhận do công ty tổ chức.

- Doanh thu sẽ công khai tại trang Datadex.club do chúng tôi xây dựng nhằm giúp các cổ đông theo dõi doanh thu và kiểm soát lợi nhuận,Datadex.club là nơi chúng tôi xây hệ thống kiểm toán thông qua bộ ví công khai tại đó . Trang Datadex.club sẽ đi vào hoạt động sau Savings.
- Những thành viên đạt thành tích mới sẽ hưởng theo cổ đông mới và không liên quan đến thành tích cũ. 
- Thời gian chi trả lợi nhuận hàng tháng hoặc hàng quý theo điều khoản của cuộc họp cổ đông thường niên do Hội đồng cổ đông Datadex thống nhất.
- Danh sách cổ đông sẽ được chúng tôi công khai tại bảng dưới đây .

STT Danh sách cổ đông 5 % Danh sách cổ đông 7% Danh sách cổ đông 9% Danh sách cổ đông 15%
1        
2        


Đội ngũ Datadex và iChat DEV trân trọng !