Tương tác
 • Học sinh tại Quảng Bình
 • Sống tại Quảng Bình
 • Đến từ Quảng Bình
 • Đã học Tin tại Quảng Bình
  Lớp 11
 • Độc thân
 • 04/12/2004
Thông tin cơ bản
 • Ví Data Exchange(DTE)
  Chưa Có
Gần đây
Xem thêm